Slide One
Slide One - copy
ISO 14001
ISO 14001 - copy
ISO 14001 - copy - copy
ISO 14001 - copy - copy - copy
previous arrow
next arrowΣχέδια Επιχορηγήσεων

ΑνοικτάΣχέδια

Σχέδιο Χορηγιών για τη Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση
Μονάδων Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

Το Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Ενέργειας προκήρυξε το “Σχέδιο Χορηγιών για τη δημιουργία, εκσυγχρονισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μονάδων μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων”. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται στα €25 εκ.

Σκοπός του σχεδίου είναι η στήριξη των υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:

 • Η αναβάθμιση ή/και δημιουργία σύγχρονων μονάδων μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.
 • Η αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Η ανάπτυξη νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία.
 • Η ανάπτυξη νέων επεξεργασιών και η εφαρμογή τεχνολογιών που συνδέονται με τα προϊόντα αυτά και η προώθηση καινοτόμων επενδύσεων.
 • Η αξιοποίηση πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης, αξιοποιώντας πρωτίστως την ντόπια παραγωγή.
 • Η διατήρηση και προώθηση παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων.
 • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές.

Νέες ή υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που αναλαμβάνουν την υλοποίηση επενδύσεων στους κλάδους και δραστηριότητες που καλύπτει το σχέδιο και βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν στην Κύπρο. Εξαιρούνται οι περιοχές στις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι αναγνωρισμένες από την αρμόδια αρχή ομάδες και οργανώσεις παραγωγών. Σε αυτή την περίπτωση, η επιλεξιμότητα των δράσεων τους περιορίζεται σε δράσεις που δεν περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο επιχειρησιακό τους πρόγραμμα.

Ποσοστό   Χρηματοδότησης
Ανώτατο Ύψος Χορηγίας Σύμφωνα μετον κανονισμό 702/2014 40% των επιλέξιμων δαπανών Ανώτατο πόσο χορηγίας €500000
Σύμφωνα με τον κανονισμό 1407/2013 (Deminimis 50% των επιλέξιμων δαπανών Ανώτατο ποσό χορηγίας €200000
60% των επιλέξιμων δαπανών.
Για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές Ανώτατο ποσό χορηγίας €200000
65% των επιλέξιμων δαπανών.
Γιαεπιχειρήσεις που είναι εγκαταστημένες ή θα εγκατασταθούν στις πυρόπληκτες περιοχές.
Ανώτατο ποσό χορηγίας €200000
Ελάχιστο Όριο Προτεινόμενης Επένδυσης €10000

 • Ανέγερση, διαμόρφωση, επέκταση Κτηρίων/Υποστατικών
 • Καινούργια Μηχανήματα και Εξοπλισμός
 • Δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Γενικά έξοδα

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ιδέες και τις προτάσεις σας. Μέσα από την εμπειρία και τις γνώσεις μας, παρέχουμε καθοδήγηση για το πως μπορείτε να επωφεληθείτε από το σχέδιο. Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και την υποβολή της αίτησης, τη διαχείριση της αλληλογραφίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας.

Κατεβάστετο
Ενημερωτικό Φυλλάδιο
Κατεβάστε τoν
Οδηγό
Επικοινωνήστε
Μαζί Μας
Σχέδιο Χορηγιών για την Εισαγωγή και Πιστοποίηση Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και
Οικολογικού Ελέγχου (EMAS, ISO 14001).

Το Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας σας ενημερώνει ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας στα πλαίσια προώθησης του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις, ανακοινώνει την προκήρυξη του Σχεδίου Παροχής Κρατικών Χορηγιών 2022 για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση τις πρόνοιες του σχετικού Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ.

ToΣχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών μέσω της εγκαθίδρυσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ. Aφορά στην παροχή κρατικής χορηγίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων (ιδιωτικό, ημικρατικό ή και δημόσιο τομέα) που σκοπεύουν να εγκαταστήσουνΣύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση τις πρόνοιες του σχετικού Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ–EMAS. Ο σχετικός κανονισμός στοχεύει στην ενθάρρυνση των επιχειρήσεων/οργανισμών να προχωρήσουν στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πτυχών των δραστηριοτήτων τους, στη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.

Νέες ή και υφιστάμενες επιχειρήσεις και οργανισμοί όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων (ιδιωτικό, ημικρατικό ή και δημόσιο τομέα) που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS

Ποσοστό   Χρηματοδότησης
Ανώτατο Ύψος Χορηγίας Σύμφωνα με τον κανονισμό 1407/2013 (De minimis) 70% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ανώτατο ποσό χορηγίας €2000
Δαπάνες για την επαλήθευση και επικύρωση του συστήματος Ανώτατο ποσό χορηγίας €500

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τον κανονισμό 1221/2009/ΕΚ και το πρότυπο ISO 14001:2015.
 • Υπηρεσίες από εγκεκριμένο Φορέα Πιστοποίησης για την επαλήθευση και πιστοποίηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ιδέες και τις προτάσεις σας. Μέσα από την εμπειρία και τις γνώσεις μας, παρέχουμε καθοδήγηση για το πως μπορείτε να επωφεληθείτε από το σχέδιο. Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και την υποβολή της αίτησης, τη διαχείριση της αλληλογραφίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας.

Κατεβάστετο
Ενημερωτικό Φυλλάδιο
Κατεβάστε τoν
Οδηγό
Επικοινωνήστε
Μαζί Μας

Κλειστά σχέδια

Σχέδιο Χορηγιών για τη Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση
Μονάδων Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων.

Το Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει την 1η προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων του «Σχεδίου Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας του Μεταποιητικού Τομέα και Άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων».

Στόχος του σχεδίου είναι η υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικώντους δραστηριοτήτων. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βρίσκονται εγκατεστημένες ή να εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι ειδικότεροι στόχοι είναι:

 • Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν την τεχνολογική στάθμη, την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγικότητα τους.
 • Η δημιουργία νέων μονάδων και η τόνωση της επιχειρηματικότητας.
 • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Α. Νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα πουείναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που ελέγχονται από τηνΚυπριακή Δημοκρατία.

Β. Άλλες νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες:

1. Παραγωγή βρώσιμου και μη βρώσιμου πάγου (τομέας D – 35.30.2).

2. Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης άχρηστων αντικειμένων/ μηχανών (τομέας Ε – 38.31.1).

3. Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων (τομέας Ε – 38.32.1).

4. Τεχνικές Δοκιμές & Αναλύσεις (τομέας M – 71.20.9). Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτονται μόνο οι πιο κάτω κατηγορίες:

o Χημεία Τροφίμων και Ποτών
o Εργαστήρια Δοκιμών για Βιομηχανικά Προϊόντα.

5. Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική (τομέας M – 72.19.9) Για σκοπούς χορηγίας θα καλύπτεται μόνο η πιο κάτω κατηγορία: • Σχεδίαση προϊόντων και ετοιμασία πρωτότυπων (prototypes) για σκοπούς βιομηχανικής παραγωγής.

6. Ατμοκαθαριστήρια / Πλυντήρια Ρούχων (τομέας S – 96.01.1 & 96.01.2).

Το ποσοστό της χορηγίαςανέρχεται στο 60% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης. Το πόσο χορηγίας που μπορεί να παραχωρηθεί ανέρχεται στις €200000.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν την ανέγερση ή/και επέκταση κτηρίων/ υποστατικών, καινούργια μηχανήματα/ εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα και άλλα έξοδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ιδέες και τις προτάσεις σας. Μέσα από την εμπειρία και τις γνώσεις μας,παρέχουμε καθοδήγηση για το πως μπορείτε να επωφεληθείτε από το σχέδιο.Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και την υποβολή της αίτησης, τη διαχείριση της αλληλογραφίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας.

Κατεβάστετο
Ενημερωτικό Φυλλάδιο
Κατεβάστε τoν
Οδηγό
Επικοινωνήστε
Μαζί Μας
Enter your email below to receive news about Funding Programs.


Cobe Consultants Facts
23
clients
working together on a long term basis
1,250.000
euro
raised for our clients in EU and Cyprus funding
25
projects
we have created from the beginning of time.

Quality Management Systems Consulting

Our consultancy firm provides low-cost on-site consultancy for developing …more

Training

We offer seminars on all the requirements and objectives of the various international …more

EU and Government Funding Schemes Consulting

Navigating the EU’s complicated system of grants and subsidies can be time…more

ISO 9001:2015

This seminar provides participants with an overview of the concept of Total Quality Management … more

ISO 14001:2015

We provide low-cost consultancy services for the design and implementation of a tailor-made Environmental Management System more

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 is an internationally recognized standard for health and safety management system …more

Integrated Management Systems

An Integrated Management System (IMS) is a single system incorporating the… more

CE Marking

CE marking shows whether a product complies with EU legislation …more

Download our brochure

Who we are? What we do? Our Services System Implementation Procedure …more

 

Funding Programs
Make your dream a reality.
Cobe Consultants Facts
9
clients
working together on a long term basis
350000
euro
raised for our clients in EU and Cyprus funding
19
projects
we have created from the beginning of time.