ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 09/02/2021 - 30/09/2021

Περιγραφή Σχεδίου

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων δεν καλύπτονται από το Σχέδιο με βάση το πρωτόκολλο αρ.3 της Συνθήκης Προσχώρησης

Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:

·Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν τη τεχνολογική στάθμη, την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγικότητα τους.
·Η δημιουργία νέων μονάδων και η τόνωση της επιχειρηματικότητας.
·Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων. Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60%

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν Ανέγερση ή/και Επέκταση Κτηρίων/ Υποστατικών, Καινούργια Μηχανήματα/ Εξοπλισμό, Μεταφορικά Μέσα, Άλλα Έξοδα

Υποστήριξη

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ιδέες και τις προτάσεις σας.  Μέσα από την εμπειρία και τις γνώσεις μας, παρέχουμε καθοδήγηση για το πως μπορείτε να επωφεληθείτε από το σχέδιο. Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και την υποβολή της αίτησης,  τη διαχείριση της αλληλογραφίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας.