ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 17/05/2021 - 31/12/2021

Περιγραφή Σχεδίου

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων από 18 έως 29 ετών, των ανδρών από 30 μέχρι 50 ετών και των γυναικών από 30 μέχρι 55 ετών, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα.  Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που σχετίζονται με μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, του τομείς αλιείας και υδατοκαλιέργειας και το εμπόριο (χονρικό και λιανικό).    

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν Νέοι και νέες, άνδρες και γυναίκες που διαμένουν νόμιμα σε περιοχές που ασκείται αποκλειστικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία τους τελευταίου έξι μήνες και έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε εργασία και οι οποίοι:

  • Είναι νέοι και νέες ηλικίας 18-29, άνδρες 30-50 και γυναίκες 30-55.
  • Είναι άνεργοι ή μισθωτοί κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους
  • Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια του προϋπολογισμού των προτάσεων σε € (μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), καθώς επίσης και το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης.

Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των προβλεπόμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

  • Εξοπλισμός / Ειδικές Εγκαταστάσεις / Κτήρια (Ανέγερση, Επέκταση Κτίριων, Διαμόρφωση Χώρων, Αγορά)
  • Προβολή – Προώθηση
  • Άλλα έξοδα (κατά αποκοπή ποσοστό 7%)

Υποστήριξη

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ιδέες και τις προτάσεις σας.  Μέσα από την εμπειρία και τις γνώσεις μας, παρέχουμε καθοδήγηση για το πως μπορείτε να επωφεληθείτε από το σχέδιο. Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και την υποβολή της αίτησης,  τη διαχείριση της αλληλογραφίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας.