ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: TO BE ANNOUNCED

Περιγραφή Σχεδίου

Το Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ανακοινώνει την 1η προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων επιχορηγήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης «Ψηφιακή Αναβάθμιση των Επιχειρήσεων».

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν, υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου) καθώς και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επενδυτική τους πρόταση περιλαμβάνει απαραίτητα ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα ή/ και εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες ή να εγκατασταθούν σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι επιχειρήσεις Θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες ή να εγκατασταθούν σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού, οι δαπάνες μπορούν να εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

  • Εξοπλισμός που απαιτείται για τη Ψηφιακή Αναβάθμιση
  • Λογισμικό Off the shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά
  • Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες πληροφορικής
  • Άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με σύστημα πληροφορικής

Υποστήριξη

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ιδέες σας, τις προτάσεις σας και πως μπορείτε να επωφεληθείτε από το σχέδιο. Αναλαμβάνουμε τη συμπλήρωση και τη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας.