ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: TO BE ANNOUNCED

Περιγραφή Σχεδίου

Το Σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων δεν καλύπτονται από το Σχέδιο με βάση το πρωτόκολλο αρ.3 της Συνθήκης Προσχώρησης. Η χρηματοδοτική ενίσχυση συνίσταται στην παροχή χορηγίας πάνω σε καθορισμένες επιλέξιμες δαπάνες για την εφαρμογή και αξιοποίηση της ψηφιακής αναβάθμισης σε υφιστάμενες ή νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι ειδικότεροι στόχοι του είναι:

·Η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων.
·Η αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.
·Η προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν, υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που Θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της Ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου) καθώς και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων η επενδυτική τους πρόταση Θα αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο/ κατάστημα.
Οι επιχειρήσεις Θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες ή να εγκατασταθούν σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα όρια του προϋπολογισμού των προτάσεων σε € (μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), καθώς επίσης και το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης.

Κατά τη διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού, οι δαπάνες μπορούν να εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

  • Εξοπλισμός
  • Λογισμικό Off the shelf που παράγεται για τη μαζική αγορά
  • Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και Υπηρεσίες πληροφορικής
  • Άλλες δαπάνες Ψηφιακής αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με σύστημα πληροφορικής

Υποστήριξη

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ιδέες και τις προτάσεις σας.  Μέσα από την εμπειρία και τις γνώσεις μας, παρέχουμε καθοδήγηση για το πως μπορείτε να επωφεληθείτε από το σχέδιο. Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και την υποβολή της αίτησης,  τη διαχείριση της αλληλογραφίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας.