Σχέδιο για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 13/02/2023 - 31/10/2023

Περιγραφή Σχεδίου

Το Κέντρο Επιχειρηματικής Αριστείας σας ενημερώνει ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας στα πλαίσια προώθησης του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις, ανακοινώνει την προκήρυξη του Σχεδίου Παροχής Κρατικών Χορηγιών 2023 για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση τις πρόνοιες του σχετικού Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ.

To Σχέδιο αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών μέσω της εγκαθίδρυσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ. Aφορά στην παροχή κρατικής χορηγίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων (ιδιωτικό, ημικρατικό ή και δημόσιο τομέα) που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση τις πρόνοιες του σχετικού Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ – EMAS. Ο σχετικός κανονισμός στοχεύει στην ενθάρρυνση των επιχειρήσεων/οργανισμών να προχωρήσουν στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πτυχών των δραστηριοτήτων τους, στη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.

Νέες ή και υφιστάμενες επιχειρήσεις και οργανισμοί όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων (ιδιωτικό, ημικρατικό ή και δημόσιο τομέα) που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS
Ανώτατο ‘Ύψος Χορηγίας Σύμφωνα με τον κανονισμό 1407/2013 (De minimis)
70% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Ανώτατο ποσό χορηγίας €2000


Δαπάνες για την επαλήθευση και επικύρωση του συστήματος

Ανώτατο ποσό χορηγίας €500

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες  για τον  σχεδιασμό και  την εγκατάσταση  συστήματος  περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τον κανονισμό 1221/2009/ΕΚ και το πρότυπο ISO 14001:2015.
  • Υπηρεσίες από εγκεκριμένο Φορέα Πιστοποίησης για την επαλήθευση και πιστοποίηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Υποστήριξη

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ιδέες και τις προτάσεις σας.  Μέσα από την εμπειρία και τις γνώσεις μας, παρέχουμε καθοδήγηση για το πως μπορείτε να επωφεληθείτε από το σχέδιο. Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και την υποβολή της αίτησης,  τη διαχείριση της αλληλογραφίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας.